El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir més informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals.

Cliniessentiel S.L. amb CIF B67450825 és responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser recaptades a través del lloc web.

Cliniessentiel S.L., informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

Finalitat del tractament de les dades

Les seves dades de caràcter personal es recaven amb la finalitat de poder informar-lo sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis del web www.saper.es, es regirà per aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’ emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Cliniessentiel S.L., procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Dades recaptades per a la prestació d’ un servei Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d’ un servei seran els mínims exigibles per poder elaborar el contracte així com per poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals.

Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.

Dades recaptades per a la sol·licitud d’informació a través del formulari web.

Les dades personals recaptades a través del formulari web per a la petició d’ informació tenen com a finalitat l’ enviament d’ informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

Exercici dels drets

D’acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada o al correu electrònic info@dermanima.com

Per a l’ exercici dels drets s’ haurà d’ identificar mitjançant la presentació del seu DNI.

Destinataris

Cliniessentiel S.L., informa als usuaris que les seves dades personals no seran comunicades a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades està emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament.

Cliniessentiel S.L., manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascú a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades

Variació de les dades

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a Cliniessentiel S.L.

Igualment podrà dirigir-se a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agdp.es.